Stručný přehled základních druhů diod

Využití diod

Diody mohou pracovat v propustném nebo závěrném směru. Základní rozdělení diod je podle jejich použití na:

Výkonové usměrňovací diody

Tyto diody využívají vlastností PN přechodu. Dochází u nich k tomu, že při polaritě přiloženého napětí v propustném směru proud diodou protéká, v opačné polaritě je pak proud protékající diodou malý, až zanedbatelný. Tyto typy diod se používají pro usměrňování v síťových zdrojích. Jsou určeny pro větší proudy nízkých frekvencí (50Hz).

Vysokofrekvenční diody

Vysokofrekvenční diody řeší zásadní problém využití obyčejných diod v obvodech s vysokými frekvencemi. Jestliže dojde ke změně vstupního napětí do záporné půlvlny, oblast PN přechodu se nedokáže dostatečně rychle vyprázdnit. To znamená, že proud je veden dočasně i v závěrném směru. Na zátěž se tak na krátký čas dostane a i napětí, jež vykazuje opačnou polaritu. Jev je nutné eliminovat využitím speciálních vysokofrekvenční diod, zejména hrotové a Schottkyho diody.

Stabilizační Zenerova dioda

Jinak se této diodě říká také retenční. Její princip je založen na Zenerově průrazu přechodu PN. K tomu dochází při zapojení ve směru závěrném. Dioda se tak využívá ke stabilizaci napětí. Obvykle nachází uplatnění ve stabilizovaných napěťových zdrojích či ochranných obvodech.

Kapacitní dioda

Kapacitní diody plní funkci napětím řízeného kondenzátoru. Využívají vlastnosti PN přechodu, který má jistou kapacitu, jestliže je polarizovaný v závěrném směru. Chová se tedy jako kondenzátor. Díky tomu může tato dioda nahradit kondenzátory s proměnnou kapacitou (otočné) v oscilačních obvodech.

1612962500.7082

Fotodioda

Fotodioda se používá v elektrotechnice a jde o typ součástky reagující na osvětlení. Polovodičovou dioda s PN přechodem je konstrukčně upravena tak, aby na do PN přechodu pronikalo světlo. V okamžiku, kdy se tak neděje, vykazuje dioda shodný průběh voltampérové charakteristiky jako běžné diody.

LED

Elektroluminiscenční diody známé jako LED využívají toho, že po zapojení v propustném směru je energie vyzářená na PN přechodu přeměněna na světlo. Proto patří tyto diody k hojně v praxi využívaným především jako osvětlení. Diody světlo vyzařují v relativně úzké části spektra, tj. jednobarevně.

Laserová dioda

Laserová dioda nebo polovodičový laser obdobný princip jako LED, tj. využívá PN přechodu, na něm se vyzářená energie mění na světlo. V tomto případě se jedná o světlo výrazně užšího spektra.

Diody od TME

Širokou nabídku Schottkyho diod a řady dalších typů můžete najít u společnosti TME. Polská společnosti patří k předním dodavatelům součástek pro elektroniku a přidružená odvětví. Během své historie trvající již od roku 1990 se vypracovala na post globálního lídra, který si však stále udržuje vazby k domovskému regionu středního Polska. Veškeré původní hodnoty, které si ustanovila ještě jako rodinná firma, tato značka stále zachovává. Zároveň se k moderní politice jakosti přidává mimo jiné zájem o vzdělávání dalších generací a životní prostředí.